【南吕】一枝花 四景 春原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【南吕】一枝花 四景 春

作者:未知作者 朝代:元代
【南吕】一枝花 四景 春原文
衮香绵柳絮飞,飘白雪梨花淡。怨东风墙杏色,醉晓日海堂酣。景物偏堪,
车马人游览,赏清明三月三。绿苔撒点点青钱,碧草铺茸茸翠毯。
 【梁州】流水泛江汀暖浪,轻云锁山市睛岚。恐无多光景疾相探。雕鞍玉辔,
纱帽罗衫。珍羞满卓,玉液盈坛。歌姬舞妓那堪,诗朋酒侣相谈。生存花屋平昙,
兴足竹林阮咸,醉居相府曹参。放开,酒胆。恨狂风尽把花摇憾,叹阳和又虚赚。
拚了陶陶饮兴酣,于理相干。
 【尾】紫霜毫入砚深深蘸,吟几首莺花诗满函,一望红稀绿暗。正游入不甘,
奈顽童执骖,不由咱卷把骄骏辔头儿揽。 夏
 蔷薇满院香,菡萏双池锦。海榴浓喷火,萱草淡堆金。暑气难禁,天地炎蒸
甚,闲行近绿阴。清风台榭开怀,傍流水亭轩赏心。
 【梁州】摇羽扇纳凉避暑,卸纱巾散发披襟。冰山雪槛忘怀饮,盘盛橄榄,
水浸林擒。黄金盏大,白玉瓯深。会佳宾酒阵诗林,设华筵竹影松阴。白莲藕爽
口香甜,锦鳞着牙味深,水晶瓜荐齿寒侵。满斟,醉吟。今朝酩酊明朝恁,不
吃后待图甚?日月无情恋古今,休负光阴。
 【尾】倾残竹叶千尊,摘尽枇杷一树金。深喜娇娥见咱恁,向沙厨用心。安
排下簟枕,专等归来醉时寝。 秋
 金凤凋杨柳衰,玉露养芙蓉艳。竹轻摇苍凤尾,松密长老龙鳞。残暑都潜,
爽气被楼台占,称情怀景色添。火龙鳞红叶萧萧,金兽眼黄花苒苒。
 【梁州】南浦晓云飞画栎,西山暮雨洒珠帘。小糟酒摘珍珠酽。银盘馔满,
生鼎香粘。黄橙味美,紫蟹肥甜。趁苍空天似白亻兼,玩清光月拥银蟾。不学那
愁脉脉呆汉江淹,则学兴悠悠诗仙子瞻,陶陶醉客陶潜。意忻金樽到手谁曾厌,
我待把醉乡占。不管衣襟被酒淹,无事拘钳。
 【尾】赏心事休教欠,饮兴吟怀似妻添。醉倒尊前,任君潜扌弃。指点、便
嫌,胜似你红尘路上险。 冬
 青山失翠微,白玉无瑕玷。梨花和雨舞,柳絮带风ㄎ。泼粉堆盐,祥瑞天无
欠,丰年气象添。乱飘湿僧舍茶烟,密洒透歌楼酒帘。
 【梁州】金盏内羊羔满泛,红炉兽炭频添。兰堂画角多妆点。锦茵绣榻,翠
幕毡帘。鸾箫谩品,颦鼓轻敲。唱仙音余韵淹淹,捧牙版玉指纤纤。绮筵间盏到
休推,宝鸭内香残再拈,玉壶中酒尽重添。况兼、兴タ。金波潋滟霞光闪,接入
手不辞厌。为爱琼瑶尽意瞻,赏玩休嫌。
 【尾】玄冥不出权都占,青女三白势转严,酩酊甘将醉躯欠。见冰锥满檐,
琼珠满帘,全不把红尘半星儿染。 急流勇退
 非贪鹦鹉杯,不入麒麟画。几株陶令柳,数亩邵平瓜。书卷生涯,甚日何年
罢,枉将鳌背查。下苦志空学得满腹文章,至如今误赚了盈头白发。
 【梁州】昨日闹垓垓兵临孟水,今日冷清清草满章华。叹兴亡世事如嚼蜡。
则不如ド半缸绿蚁,啜一盏清茶。感时怀苦,对景嗟呀。水穿云碧玉流霞,山叠
翠青锦蒙纱。黄菊绽猛兽睁睛,红叶落火龙退甲。苍松盘怪蟒张牙。景幽,静雅。
一轮皓月林梢挂,醉后将骞驴跨。稚子山妻引到家,煞强如大纛高牙。
 【尾】南山射虎弓藏,北海诛龙剑隐匣。两字功名不牵挂,书房中卧咱。松
阴下坐咱,无是无非快活煞。
【南吕】一枝花 四景 春拼音解读
gǔn xiāng mián liǔ xù fēi ,piāo bái xuě lí huā dàn 。yuàn dōng fēng qiáng xìng sè ,zuì xiǎo rì hǎi táng hān 。jǐng wù piān kān ,
chē mǎ rén yóu lǎn ,shǎng qīng míng sān yuè sān 。lǜ tái sā diǎn diǎn qīng qián ,bì cǎo pù róng róng cuì tǎn 。
 【liáng zhōu 】liú shuǐ fàn jiāng tīng nuǎn làng ,qīng yún suǒ shān shì jīng lán 。kǒng wú duō guāng jǐng jí xiàng tàn 。diāo ān yù pèi ,
shā mào luó shān 。zhēn xiū mǎn zhuó ,yù yè yíng tán 。gē jī wǔ jì nà kān ,shī péng jiǔ lǚ xiàng tán 。shēng cún huā wū píng tán ,
xìng zú zhú lín ruǎn xián ,zuì jū xiàng fǔ cáo cān 。fàng kāi ,jiǔ dǎn 。hèn kuáng fēng jìn bǎ huā yáo hàn ,tàn yáng hé yòu xū zuàn 。
pīn le táo táo yǐn xìng hān ,yú lǐ xiàng gàn 。
 【wěi 】zǐ shuāng háo rù yàn shēn shēn zhàn ,yín jǐ shǒu yīng huā shī mǎn hán ,yī wàng hóng xī lǜ àn 。zhèng yóu rù bú gān ,
nài wán tóng zhí cān ,bú yóu zán juàn bǎ jiāo jun4 pèi tóu ér lǎn 。 xià
 qiáng wēi mǎn yuàn xiāng ,hàn dàn shuāng chí jǐn 。hǎi liú nóng pēn huǒ ,xuān cǎo dàn duī jīn 。shǔ qì nán jìn ,tiān dì yán zhēng
shèn ,xián háng jìn lǜ yīn 。qīng fēng tái xiè kāi huái ,bàng liú shuǐ tíng xuān shǎng xīn 。
 【liáng zhōu 】yáo yǔ shàn nà liáng bì shǔ ,xiè shā jīn sàn fā pī jīn 。bīng shān xuě kǎn wàng huái yǐn ,pán shèng gǎn lǎn ,
shuǐ jìn lín qín 。huáng jīn zhǎn dà ,bái yù ōu shēn 。huì jiā bīn jiǔ zhèn shī lín ,shè huá yàn zhú yǐng sōng yīn 。bái lián ǒu shuǎng
kǒu xiāng tián ,jǐn lín zhe yá wèi shēn ,shuǐ jīng guā jiàn chǐ hán qīn 。mǎn zhēn ,zuì yín 。jīn cháo mǐng dǐng míng cháo nín ,bú
chī hòu dài tú shèn ?rì yuè wú qíng liàn gǔ jīn ,xiū fù guāng yīn 。
 【wěi 】qīng cán zhú yè qiān zūn ,zhāi jìn pí pá yī shù jīn 。shēn xǐ jiāo é jiàn zán nín ,xiàng shā chú yòng xīn 。ān
pái xià diàn zhěn ,zhuān děng guī lái zuì shí qǐn 。 qiū
 jīn fèng diāo yáng liǔ shuāi ,yù lù yǎng fú róng yàn 。zhú qīng yáo cāng fèng wěi ,sōng mì zhǎng lǎo lóng lín 。cán shǔ dōu qián ,
shuǎng qì bèi lóu tái zhàn ,chēng qíng huái jǐng sè tiān 。huǒ lóng lín hóng yè xiāo xiāo ,jīn shòu yǎn huáng huā rǎn rǎn 。
 【liáng zhōu 】nán pǔ xiǎo yún fēi huà lì ,xī shān mù yǔ sǎ zhū lián 。xiǎo zāo jiǔ zhāi zhēn zhū yàn 。yín pán zhuàn mǎn ,
shēng dǐng xiāng zhān 。huáng chéng wèi měi ,zǐ xiè féi tián 。chèn cāng kōng tiān sì bái dān jiān ,wán qīng guāng yuè yōng yín chán 。bú xué nà
chóu mò mò dāi hàn jiāng yān ,zé xué xìng yōu yōu shī xiān zǐ zhān ,táo táo zuì kè táo qián 。yì xīn jīn zūn dào shǒu shuí céng yàn ,
wǒ dài bǎ zuì xiāng zhàn 。bú guǎn yī jīn bèi jiǔ yān ,wú shì jū qián 。
 【wěi 】shǎng xīn shì xiū jiāo qiàn ,yǐn xìng yín huái sì qī tiān 。zuì dǎo zūn qián ,rèn jun1 qián tí qì 。zhǐ diǎn 、biàn
xián ,shèng sì nǐ hóng chén lù shàng xiǎn 。 dōng
 qīng shān shī cuì wēi ,bái yù wú xiá diàn 。lí huā hé yǔ wǔ ,liǔ xù dài fēng ㄎ。pō fěn duī yán ,xiáng ruì tiān wú
qiàn ,fēng nián qì xiàng tiān 。luàn piāo shī sēng shě chá yān ,mì sǎ tòu gē lóu jiǔ lián 。
 【liáng zhōu 】jīn zhǎn nèi yáng gāo mǎn fàn ,hóng lú shòu tàn pín tiān 。lán táng huà jiǎo duō zhuāng diǎn 。jǐn yīn xiù tà ,cuì
mù zhān lián 。luán xiāo màn pǐn ,pín gǔ qīng qiāo 。chàng xiān yīn yú yùn yān yān ,pěng yá bǎn yù zhǐ xiān xiān 。qǐ yàn jiān zhǎn dào
xiū tuī ,bǎo yā nèi xiāng cán zài niān ,yù hú zhōng jiǔ jìn zhòng tiān 。kuàng jiān 、xìng タ。jīn bō liàn yàn xiá guāng shǎn ,jiē rù
shǒu bú cí yàn 。wéi ài qióng yáo jìn yì zhān ,shǎng wán xiū xián 。
 【wěi 】xuán míng bú chū quán dōu zhàn ,qīng nǚ sān bái shì zhuǎn yán ,mǐng dǐng gān jiāng zuì qū qiàn 。jiàn bīng zhuī mǎn yán ,
qióng zhū mǎn lián ,quán bú bǎ hóng chén bàn xīng ér rǎn 。 jí liú yǒng tuì
 fēi tān yīng wǔ bēi ,bú rù qí lín huà 。jǐ zhū táo lìng liǔ ,shù mǔ shào píng guā 。shū juàn shēng yá ,shèn rì hé nián
bà ,wǎng jiāng áo bèi chá 。xià kǔ zhì kōng xué dé mǎn fù wén zhāng ,zhì rú jīn wù zuàn le yíng tóu bái fā 。
 【liáng zhōu 】zuó rì nào gāi gāi bīng lín mèng shuǐ ,jīn rì lěng qīng qīng cǎo mǎn zhāng huá 。tàn xìng wáng shì shì rú jiáo là 。
zé bú rú ドbàn gāng lǜ yǐ ,chuò yī zhǎn qīng chá 。gǎn shí huái kǔ ,duì jǐng jiē ya 。shuǐ chuān yún bì yù liú xiá ,shān dié
cuì qīng jǐn méng shā 。huáng jú zhàn měng shòu zhēng jīng ,hóng yè luò huǒ lóng tuì jiǎ 。cāng sōng pán guài mǎng zhāng yá 。jǐng yōu ,jìng yǎ 。
yī lún hào yuè lín shāo guà ,zuì hòu jiāng qiān lǘ kuà 。zhì zǐ shān qī yǐn dào jiā ,shà qiáng rú dà dào gāo yá 。
 【wěi 】nán shān shè hǔ gōng cáng ,běi hǎi zhū lóng jiàn yǐn xiá 。liǎng zì gōng míng bú qiān guà ,shū fáng zhōng wò zán 。sōng
yīn xià zuò zán ,wú shì wú fēi kuài huó shà 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【南吕】一枝花 四景 春原文,【南吕】一枝花 四景 春翻译,【南吕】一枝花 四景 春赏析,【南吕】一枝花 四景 春阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kaishengedu.com/shi/60277.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语